SAP Global
SAP MAG 36, srpanj 2006.
Kontaktirajte SAP online ili
nazovite +(01)-4820-400
 
     
 

naslovnica | pošalji članak | ispis

SAP Tips&Tricks: SAP GUI postavke boja

Saznajte više o tome kako koristiti boje na SAP-ovim aplikacijama te kako ih prilagoditi vašim željama i potrebama

Pripremio: Mario Semialjac, SAP d.o.o., mario.semialjac@sap.com

Koristite li "klasično" SAP grafičko korisničko sučelje (GUI) i potrebne su vam informacije u svezi prilagodbe postavki boja, pogledajte Online Help za SAP izdanja do 4.5B (uključujući i njega).

Postavke boja vašeg SAP grafičkog korisničkog sučelja (GUI) možete prilagoditi tako da:

 • Odaberete između brojnih, unaprijed definiranih (osnovnih) shema boja.
 • Definirate vaše vlastite boje.Samo SAP definirane osnovne sheme boja osiguravaju optimalnu čitljivost svih stavki i zaslona.


Preduvjet

Instalirali ste SAP GUI za izdanje 4.6.

 

Postupak

Pristupanje funkcijama prilagodbe SAP GUI-a

Da biste pristupili funkcijama prilagodbe SAP GUI-a:

1. U prikazu statusa sustava (u kutu vašeg Windows task bara):

a. Odaberite SAP GUI ikonicu za prilagodbu.
Ova ikonica se pojavljuje na task baru kada se logirate ili otvorite novu sesiju (i ostane aktivna kada se krećete između sesija).
Kada se odlogirate sa zadnje aktivne sesije na kojoj ste radili, ikonica nestaje.

b. Ili, desni klik na 
Pojavljuje se sljedeći tekstualni izbornik:


 
Kada odaberete Close (Zatvori), SAP GUI ikonica za prilagodbu nestaje s prikaza statusa sustava. Možete je vratiti otvaranjem nove sesije.

2. Odaberite Customize SAP GUI Settings (Prilagodi SAP GUI postavke).

Dijaloški prozorčić SAP GUI Settings pojavljuje se kako je prikazano:


 
Na stranici Color Settings (Postavke boja) možete:

 • Aktivirati početne postavke boja.
 • Kreirati vlastite sheme boja prilagodbom boja, zasićenosti i osvjetljenja.
 • Postaviti da se vaše boje mijenjaju postupno tijekom dana.


3. Definirajte vaše postavke kako je opisano u sljedećoj sekciji.


Aktiviranje početne sheme boja

Početna shema boja, navedena na stranici Color Settings, temelji se na bilo kojoj od dvije predefinirane kombinacije boja:

 • Komplementarna, koja koristi dvije različite boje (početna: plava/siva). 
 • Harmonijska, koja koristi nekoliko nijansi iste boje (početna: plava).

Svaki od ovih tipova, također, ima svijetlu verziju s većim kontrastom od onoga koji je u SAP standardnoj početnoj postavki. Za maksimalni kontrast odaberite High Contrast Blue.

Kada se logirate na SAP u standardnoj isporuci, početna postavka je Complementary (Komplementaran).

Da biste aktivirali početnu shemu boja, u listi postavki boja (Color Settings) postavite kursor na željene postavke. Ime vaše selekcije sada je prikazano na vrhu liste i možete vidjeti simulaciju izgleda SAP prozora prema odabranim postavkama s desne strane. Tada:

 • Odaberite Apply (Primjeni). Shema boja se aktivira, a dijaloški prozorčić ostaje otvoren. Sada možete načiniti dodatne prilagodbe vašim postavkama boja.
 • Ili, odaberite OK. Shema boja se aktivira, a dijaloški prozorčić se zatvara.

 

Kreiranje prilagođenih postavki shema boja

Osnovna i pozadinska boja

U okvirima Foreground Color (Osnovne boje) i Background Color (Pozadinske boje) možete koristiti traku pomičnika da biste kreirali vlastite sheme boja.
Prema temeljnim postavkama, osnovna i pozadinska boja su povezane, odnosno kako mičete pomičnik tako se predefinirani intervali između nijansi u osnovnoj shemi boja prilagođavaju odabranoj promjeni.

 • Da biste promijenili vašu shemu boja istodobno zadržavajući ove osnovne intervale, odaberite predefiniranu shemu boja i postavite pomičnik na željenu boju.
 • Da biste promijenili osnovnu i pozadinsku boju zasebno, morate najprije otkvačiti Link checkbox.

U mogućnosti ste vidjeti predsliku dok iskušavate boje:

 • U simuliranom SAP prozoru s desne strane (za cjelovitu shemu boja).
 • U zasjenjenom polju u gornjem desnom kutu bilo koje trake pomičnika (za pojedinačne boje).

Zasićenost i osvjetljenje boja

U okvirima osnovne i pozadinske boje možete precizno podešavati boju, zasićenost i osvjetljenost odnosnih boja zasebno.

Da biste izveli ovu akciju, načinite dupli klik na zasjenjeno polje u gornjem desnom kutu bilo kojeg prozorčića s pomičnikom:

 

Dijaloški prozorčić Color Picker (Odabir boja) pojavit će se kako je prikazano:


 
Za precizno podešavanje osnovne i pozadinske boje koristite pomičnike kao i prije.
U paleti boja na desnoj strani, kružić locira odabranu boju u relaciji sa susjednim nijansama uzimajući u obzir sljedeće:

 • Zasićenost (vertikalna os).
 • Osvjetljenost (horizontalna os).

Da biste prilagodili bilo koju od ove dvije varijable, kliknite unutar palete i povucite kursor u željenu poziciju. Kružić za lociranje nestaje dok ne pustite kursor. Kao i prije, možete vidjeti predsliku rezultata.

Postupna promjena boja

Moguće je odabrati da se postavke boja mijenjaju postupno tijekom dana.

Da biste postavili gore navedenu opciju, odaberite checkbox Activate Time Settings (Aktiviraj vremenske postavke). Sljedeće dodatne opcije sada se pojavljuju u donjem dijelu dijaloškog prozorčića SAP GUI Settings:


 
Da biste postavili značajke vremena u kojem se boje trebaju mijenjati, uradite sljedeće:
1. Odaberite Start ili End radio gumb na desnoj strani i koristite gumbe vremena kako biste definirali odnosne postavke.
2. U sljedećem dijaloškom prozorčiću unesite željeno vrijeme (format hh:mm) u Custom polju. Ako je primjenjivo, odaberite Set As Default (Odaberi kao početnu postavku).
3. Pogledajte Start... End traku za prikaz kada prilagođavate boje za određeni dio dana.

Snimanje i brisanje SAP GUI postavki prilagodbe

1. Kada ste završili s definiranjem vaših postavki, nova shema boja postaje aktivna za sve SAP sesije koje su trenutno otvorene.
2. Da biste snimili novu shemu boja, odaberite Save As... i unesite ime u sljedećem dijaloškom prozorčiću. Odaberite OK.
3. Da biste izbrisali shemu boja s liste, odaberite Delete.
4. Ako ste prilagodili bilo koju od početno postavljenih shema boja i želite ih vratiti na originalne postavke, odaberite Restore. Ovime vraćate originalne postavke bez utjecanja na one koje ste u međuvremenu kreirali.
5. Da biste izašli iz SAP GUI Settings dijaloškog prozorčića, odaberite OK.

 

 
 

Copyright/Trademark  |  Privacy  |  Impressum